Norske sider

Ung med utferdstrang?

 Date:01/10/2004

Er du mellom 13 og 30 år og kunne tenke deg å gjøre en god gjerning? Har du lyst til å lære mer om dine naboland i Europa? Kanskje har du lyst til å dra på tur med håndballaget ditt, koret eller klassen? Da kan EU’s ungdomsprogram være noe for deg, og du kan benytte deg av det i mange år framover.

EU- kommisjonen la 14. Juli i år fram  forslag til et nytt ungdomsprogram for perioden 2007 – 2013. Programforslaget skal godkjennes i løpet av neste år. Programmet heter “Youth in action” og er EU’ s utvekslingsprogram for ungdom. Norge deltar i programmet på linje med medlemslandene i EU, det vil si at det er åpent for norske ungdommer på samme måte som for ungdom i EUs medlemsland. Målgruppen for det nye programmet er ungdom mellom 13 og 30 år, og mulighetene er mange. Som ungdom kan du dra på gruppeutveksling eller du kan reise alene. Programmet vil også gi støtte til ledere, lærere og trenere som jobber med ungdom.

Hvorfor et eget ungdomsprogram?
Hva er det europeere har til felles? Hvordan kan vi gjøre Europa til et godt sted å bo? Det å få ungdom til å føle seg som  europeiske innbygger og engasjere seg i samfunnet, er et av målene EU har med  dette ungdomsprogrammet. Et annet mål er at utveksling skal øke mobiliteten i befolkningen, og få ungdom til å føle mer solidaritet og forståelse for de andre landene i Europa. Dessuten er det også viktig for EU å skape et godt tilbud til ungdom , bidra til ungdommens velferd og stimulere til samarbeid om ungdomspolitikk.

Hva er nytt?
Det eksisterende ungdomsprogrammet har vart fra 2000 og fram til 2006. Det nye programmet er en videreføring av det eksisteerende ungdomsprogrammet og skal gå fra 2007 til 2013. I 2002 foretok man en evaluering av det nåværende programmet og man har forsøkt å tilpasset det nye programmet denne og flere evalueringer som har vært. Det nye programmet legger opp til større grad av desentralisering, søknadsprosedyren skal bli enklere. Aldersgrensene er utvidet, det skal gis mer oppfølging til små organisasjoner. En skal få mer tilbakemelding på prosjektene. Dessuten skal programmene i større grad tilpasses ressurssvak ungdom, samtidig som det satses mye på de nye medlemslandene i EU; Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Kypros og Malta

5 sektorprogrammer.
Ungdomsprogrammet er delt inn i 5 ulike sektorprogrammer.

Youth of Europe – gruppeutveksling
Her kan grupper med ungdom i alderen 13 til 30 år reise på besøk til en gruppe i et annet europeisk land. Målsetningen er å skape en tettere sosialt kontakt mellom gruppene og gi ungdommene kunnskap og forståelse for hverandres kulturelle og sosiale bakgrunn.

European volontary service – individuell utveksling.
Ungdom mellom 18 og 25 år kan reise til et annet land i Europa for å jobbe for en frivillig organisasjon i opptil et år. Jobben må være for en ideell organisasjon, en kommune eller andre frivillige organisasjoner og volontøren skal ikke erstatte den normale arbeidskraften. Alle utgifter som reise, forsikring, kost og losji dekkes av EU.

Youth of the world.
Dette programmet er det med flest endringer i forhold til det gamle. Her gis det støtte til gruppesamarbeid med EU sine naboland. Som naboland regnes Hviterussland, Moldova, Russland, Ukraiina, Algeri, Egypt Israel, Jordan Lebanon, Marokko, Palestina, Syria og Tunisia. Ungdom og undomsarbeidere kan også få støtte til informasjonsarbeid i nabolandene.

Youth workers and support systems
Målet her er å bedre kvaliteten på informasjons- og støtteordningene for ungdom i Europa. Ungdomsarbeidere og ungdomsorganisasjoner som jobber på et europeisk nivå, skal få støtte til å utvikle slike ordninger, spesielt aktiviteter under European Youth Forum skal prioriteres. Særlig vektlegges det å organisere utvekslingsprosjekter, lage informasjonsmateriell, kurs for ungdomsledere og kontaktbyggende arbeid mellom lokale organisasjoner i Europa.

Support for policy cooperation.
Her skal det gis støtte til samarbeid mellom de som jobber med ungdomsspørsmål, ungdom selv, og internasjonale organisasjoner. Målet er å få en bedre forståelse og mer kunnskap om ungdom og å få til samarbeid om ungdomspolitikk mellom de europeiske landene.
 
Her kan du se programmet i detalj. http://www.europa.eu.int/comm/youth/index_en.html


 

Send this article to a friend
Print this article