Policy Areas

The Norwegian Research and Innovation Forum

Norsk forsknings- og innovasjonsforum, Brussel

Forskningssamarbeidet med EU

weblogtest

Norges delegasjon til EU

Støttet av

Nærings- og handelsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Norges Forskningsråd

Innledning

Mandat

Elektronisk verktøy

Medlemmer

Plenumsmøter

Utvikling fra 2000 – 2004

Evaluering

Referansegruppe

 

Innledning

Norsk Forsknings- og Innovasjonsforum ble opprettet i mai 2000 etter initiativ fra Den norske EU-delegasjonen. Forumet er forankret i delegasjonen og ledes nå av ambassadør Bjørn T. Grydeland, og med forskningsråd Gard Titlestad som sekretariatsleder.

 

Mandat

Nedenfor følger mandat for Norsk Forsknings- og Innovasjonsforum slik det etter evaluering i Brussel og i Norge er fastsatt av EU-delegasjonen per februar 2003. I forbindelse med justering av Forumets innretning og mandat, beluttet delegasjonen å endre Forumets navn til Norsk Forsknings- og Innovasjonsforum, fra Forsknings- og IT-Forum.

1. Formål

Forumets formål er å fremme norsk forskning og teknologisk innovasjon i det europeiske forskningsområdet (ERA) og EU med Brussel som plattform.

Forumet skal bidra til

økt kunnskap og kompetanse for Forumets medlemmer om ERA, EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, samt EUs IT-politikk og relaterte programmer.
synliggjøring av norske forsknings- og teknologimiljøers kvalitet for kommisjonen og sentrale aktører i ERA, samt bidra til å øke innflytelsen i ERA og EUs institusjoner for norsk forskning og innovasjon
å styrke samspillet mellom norsk forskning, næringsliv og politikk for å fremme næringsrettet forskning og innovasjon regionalt og nasjonalt.
å sette EU-relevante forsknings- IT- og innovasjonsinitiativer på dagsordenen i Norge.
Forumet tilstreber å være et dynamisk kunnskapsnettverk mellom medlemmer i ERA.

2. Struktur

Forumet ledes av EU-delegasjonen med Ambassadøren som formann og forskningsråden som daglig leder.

Forumets Arbeidsutvalg forbereder plenumsmøter, initierer arbeidsgrupper for tematiske initiativ og anbefaler samarbeidsarrangementer. AU rådgir EU-delegasjonen i beslutninger om Forumet.

Forskningsråden er sekretær for Arbeidsutvalget.

Forumets ledelse konsulterer NHD og UFD om driften gjennom året og tar sikte på å holde et møte i året i Norge i samarbeid med departementene i Forumets Interessentskap (jf. pkt. 3) om forholdet til europeisk forskningspolitikk, ERA, EUs rammeprogram og andre europeiske forskningsinitiativer, samt Forumets videre utvikling. Til dette møtet inviteres representanter for forskningsinstitusjoner, virksomheter, næringsliv og offentlig myndigheter.

3. Medlemskap

Alle som er interessert kan ble medlem av Forumet og medlemskap er gratis. Virksomheter med interesse i EUs forsknings- og IT-programmer oppfordres til å bli medlem av Forumets Interessentskap.

4. Finansiering

Forumets drift finansieres av NHD og UFD.

Dessuten bidrar Forskningsrådet og EU-delegasjonen med ressurser til sekretariat og drift.

Forumet mottar frivillige bidrag til driften.

I februar 2004 ble det opprettet en referansegruppe i Brussel for Forumet. Den møtes 2 ganger årlig.

 

Elektronisk verktøy

Fra oktober 2003 benyttes EU-delegasjonens web:

 


Medlemmer

Nedenfor gjengis medlemsutvikling og antall møtedeltakere fra 4. kvartal 2000 til 1. kvartal 2003. Per 1.7.2004 teller Forumet 620 medlemmer, opp fra 150 i juli 2001.

Fordeling

I september 2002 var det 401 medlemmer som fordelte seg med 112 (28%) fra industri og næringsliv inkl. næringslivets organisasjoner, 92 (23%) fra universitetene og instituttene, 55 (14%) fra virkemiddelapparatet, 81 (20%) fra det offentlige, 45 (11%) fra det norske diplomatiet, EFTA og nasjonale eksperter i Kommisjonen og 16 (4%) andre. 73 (18 %) av medlemmene holdt til i Brussel og resten i Norge, (med noen få unntak).

 

Plenumsmøter

12.10.01: 6th Meeting – Intellectual property rights (IPR) – Future and possibilities

Foredrag: 3 fra Kommisjonen, 3 fra Norge samt 5 fra panelet

Deltakere: 70, derav internasjonale: 6

13.12.01: 7th Meeting – The Information Society and a knowledge-driven economy put into practice – what’s next?

Foredrag: 12 fra Kommisjonen, 5 fra Norge, 1 internasjonal samt 5 fra panelet

Deltakere: 93, derav internasjonale: 20

14.3.02: 8th Meeting – Preparing for the 6th Framework programme – Focus: the (new) instruments

Foredrag: 7 fra Kommisjonen, 7 fra Norge samt 5 fra det intenasjonale panelet

Deltakere: 135, derav internasjonale: 33

20.6.02: 9th Meeting – The next wave of the knowledge-based economy: Biotechnology

Foredrag: 4 fra Kommisjonen, 9 fra Norge samt 6 belgiske innledere.

Deltakere: 78, derav internasjonale: 23

11.9.02: 10th Meeting – Are we prepared for ERA – and is ERA prepared for us? National research – European research – playing together?

Foredrag: 5 fra Kommisjonen, 5 fra Norge samt 4 intenasjonale innledere.

Deltakere: 110, derav internasjonale: 37

31.1.03: 11th Meeting – IT – a key driver for the next economic expansion?

Foredrag: 10 fra Kommisjonen, 10 fra Norge, 10 internasjonal inkl. panelet

Deltakere: 126, derav internasjonale: 39

22. – 23.5.03 12th Meeting – Challenges for Sustainable Energy policy – can R & D deliver?

Foredrag: 5 fra Kommisjonen, 6 fra Norge, 5 internasjonal inkl. panelet

Deltakere: 93, derav internasjonale: 37

Dessuten ble det holdt planlagt PreForum 22. mai med ca. 50 deltakere fra Norge på temaet “Sustainable energy – norske erfaringer og videre posisjoner”

13.10.03: Challenge of the future: ethics in medical research

International seminar Organised by the Norwegian Research and Innovation Forum in co-operation with the Slovenian Ministry of Education, Science and Sport.

Foredrag: 3 fra Kommisjonen, 6 fra Norge, 6 internasjonal inkl. panelet

Deltakere: 95, derav internasjonale: 49

10.12.03: Boosting Innovation from Research to Market

Event organised by the the Mission of Norway to the EU, the Stockholm Region and the Mission of Switzerland to the EU, with participation from California.

Foredrag: 3 fra Kommisjonen og Rådssekretariatet, 5 fra Norge, 12 internasjonale

Deltakere: 190, derav internasjonale 155

11.06.04: The Ocean and Future Aspects of the European Marine Research Area

International seminar Organised by the Norwegian Research and Innovation Forum.

Foredrag: 4 fra Kommisjonen, 3 fra Norge, 6 internasjonal inkl. panelet

Deltakere: 130, derav internasjonale: 65

 

Utvikling fra 2000 – 2004

Siden starten i mai 2000 til juli 2004 har det tilsammen vært ca. 1550 deltakere i Forumets møter. Det har vært holdt over 230 presentasjoner, hvorav ca. 125 fra EU-kommisjonen og andre internasjonale.

 

Evaluering

I tillegg til evaluering høsten 2002, ble Forumet evaluert i forbindelse med evalueringen av 5. rammeprogram, utdrag sitert nedenfor:

“However, looking more closely into the material from the interviews and other sources, Norway’s main challenge in terms of a national support system will be: To make a coherent national R&D and innovation strategy with a special focus on international R&D and innovation activities.

In particular, the “IT&FoU-Forum” in Brussels, which was established in year 2000 (almost midway in 5FP) as result of an initiative from the Norwegian delegation to the EU, is considered highly successful. The reason for this is its format and agenda that provides those attending an opportunity for informal dialogue and networking

with other stakeholders, in particular it has given Norwegian participants valuable relationships to policy makers and decision takers in the EU-system. Most of the informants claimed that they gave attendance to meeting of the “IT&FoU-Forum” in Brussels high priority. Some stated that through this meeting point, they had been able to invite important “DG-people” to Norway for visits, guest lectures, etc. – this contributing to valuable relationship building. As a result, some cited being put on various informal mailing lists and consultation groups for DG-people, this giving them opportunity to comment early drafts, etc., i.e. influence outcomes of decisions and policies important for them and giving them advance insight into upcoming issues and initiatives.”

 

Referansegruppe

I februar 2004 ble det opprettet en referansegruppe i Brussel for Forumet. Den møtes 2 ganger årlig. Denne består av:

Norske virksomheter / organisasjoner representert i Brussel

Leder av Brusselkontor:

Paal Frisvold, Bellona Europe

Lise Hauge, KS Kommunenes Sentralforbund

Ellen Alfsen, Landbrukssamvirkets Brusselkontor

Knut Arne Sanden, LO

Kirsti Methi, direktør, NHO Brussel

Anne Berg, Nordland Fylkeskommune

Vera Selnes, Oslo-regionenes Europakontor/Oslo region European office

Pål Jakobsen, Stavanger-regionen

Stein Mona, Trøndelag kontoret – Mid Norway

Gunnar Selvik, Vest-Norge

Arve Thorvik, Statoil

Harriet Berg, direktør myndighetskontakt Telenor ASA

ESA og EFTA

Einar M. Bull, ESA

Øystein Hovdkinn, EFTA

Tore Grønningsæter, EFTA

Norges Forskningsråd

Kari Kveseth

Nasjonale eksperter

Petter Sørlien (Enterprise and Entrepreneurship)

Håvard Malvik (Save)

Tore Jakobsen (Fishery Research)

Arne Been (COST – Forestry and Forest Products)

Bjørg Ofstad (Social Science)

Nåværende medlemmer av Arbeidsutvalget for Norsk Forsknings og Innovasjonsforum

Per Backe-Hansen, nasjonalekspert, EU Kommisjonen

Sjur Baardsen, nasjonalekspert, EU Kommisjonen

Jan Edøy, kommunal- og regionalråd, EU-delegasjonen

Tore N. Thomassen, næringsråd, EU-delegasjonen

Gard Titlestad, forskningsråd, EU delegasjonen

Ambassadør Grydeland leder referansegruppen


 

Send this article to a friend  
Print version