Norske sider

Kommisjonens forslag til endringer i arbeidstidsdirektivet

 Date:21/10/2004

Etter langvarige konsultasjoner i hele Europa, vedtok Kommisjonen 22. september et forslag om å revidere EUs arbeidstidsdirektiv.

Kommisjonen har i samsvar med traktaten, utarbeidet forslaget etter dobbel konsultasjon som endte med en erklæring fra de sosiale parter om at de ikke så noe grunnlag for å innlede forhandlinger om dette spørsmålet. Det store spørsmålet i den innledende prosedyren har vært bruken av opt-out bestemmelsen. Forslaget fra Kommisjonen innebærer at det fortsatt vil være mulig å inngå individuelle avtaler om å fravike regelen om en maksimal ukentlig arbeidstid på 48 timer, men at vilkårene nå blir skjerpet for å unngå misbruk.

Forslaget gir åpning for at medlemslandene kan innføre nasjonale bestemmelser om bruken av individuelle avtaler for å fravike 48-timersregelen. For å unngå misbruk er betingelsene for å inngå avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker blitt mer tydelige. Arbeisgiveren kan f.eks. ikke be om en opt-out avtale ved tiltredelsestidspuntet slik det til dels har vært tilfellet i Storbritania tidligere. Arbeidstakeren kan dessuten når som helst trekke tilbake sin erklæring om å arbeide ut over 48 timer pr. uke. Individuelle avtaler kan etableres på bakgrunn av kollektiv overenskomst eller gjennom avtaler mellom arbeidslivets parter for en sektor eller arbeidsplass. En arbeidstaker kan likevel inngå avtale direkte med arbeidsgiver når partene i henhold til nasjonal lov eller praksis ikke kan inngå avtaler om arbeidstid

De viktigste endringen i forslaget er;

  • Fortsatt mulighet for bruken av opt-out regelen
  • Beregningsperioden for beregning av gjennomsnittlig arbeidstid utvides fra fire måneder til et år. Dette forutsetter konsultasjoner med arbeidslivets parter.
  • Forslaget innebærer dessuten en ny underkategori av begrepet vakt. Med mindre annet følger av nasjonal lovgivning eller kollektiv overenskomst, innebærer det at selv om arbeidstaker står til rådighet for arbeidsgiver, men ikke utfører konkrete arbeidsoppgaver så skal bare den aktive delen av vakten regnes som arbeidstid,

Forslaget sendes nå til Rådet og Europa-parlamentet for videre behandling.

Arbeidstakerne, ETUC er skuffet over forslaget og hevder i sin pressemelding at forslaget bærer preg av press fra enkelte medlemsland og arbeidsgivernes lobbying på enkelte grunnleggende spørsmål som å gjøre opt-out regelen tilgjengelig for fler og å gi arbeidsgiverne rett til å organisere arbeidstiden over en 12 måneders periode.

Arbeidsgiverne, UNICE, på sin side beklager at Kommisjonen mislykkes i å forbedre arbeidstidsfleksibiliteten. I sin pressemelding viser de til at årlig arbeidstid i Europa i gjennomsnitt er 160 timer mindre enn i USA og 230 timer mindre enn i Japan.

 

Karin Enodd

Arbeidsråd

 


 

Send this article to a friend
Print version