Research Forum

The Norwegian Research and Innovation Forum

The Mission of Norway to EU

Supported by

Ministry of Trade and Industry

Ministry of Education and Research

The Research Council of Norway

Innledning

Norsk Forsknings- og Innovasjonsforum ble opprettet i mai 2000 etter initiativ fra Den norske EU-delegasjonen. Forumet er forankret i delegasjonen og ledes nå av ambassadør Bjørn T. Grydeland, og med forskningsråd Gard Titlestad som sekretariatsleder.

Mandat

Nedenfor følger mandat for Norsk Forsknings- og Innovasjonsforum slik det etter evaluering i Brussel og i Norge er fastsatt av EU-delegasjonen per februar 2003. I forbindelse med justering av Forumets innretning og mandat, beluttet delegasjonen å endre Forumets navn til Norsk Forsknings- og Innovasjonsforum, fra Forsknings- og IT-Forum.

1. Formål

Forumets formål er å fremme norsk forskning og teknologisk innovasjon i det europeiske forskningsområdet (ERA) og EU med Brussel som plattform.

Forumet skal bidra til

  • økt kunnskap og kompetanse for Forumets medlemmer om ERA, EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, samt EUs IT-politikk og relaterte programmer.
  • synliggjøring av norske forsknings- og teknologimiljøers kvalitet for kommisjonen og sentrale aktører i ERA, samt bidra til å øke innflytelsen i ERA og EUs institusjoner for norsk forskning og innovasjon
  • å styrke samspillet mellom norsk forskning, næringsliv og politikk for å fremme næringsrettet forskning og innovasjon regionalt og nasjonalt.
  • å sette EU-relevante forsknings- IT- og innovasjonsinitiativer på dagsordenen i Norge.

Forumet tilstreber å være et dynamisk kunnskapsnettverk mellom medlemmer i ERA.

2. Struktur

Forumet ledes av EU-delegasjonen med Ambassadøren som formann og forskningsråden som daglig leder.

Forumets Arbeidsutvalg forbereder plenumsmøter, initierer arbeidsgrupper for tematiske initiativ og anbefaler samarbeidsarrangementer. AU rådgir EU-delegasjonen i beslutninger om Forumet.

Forskningsråden er sekretær for Arbeidsutvalget.

Forumets ledelse konsulterer NHD og UFD om driften gjennom året og tar sikte på å holde et møte i året i Norge i samarbeid med departementene i Forumets Interessentskap (jf. pkt. 3) om forholdet til europeisk forskningspolitikk, ERA, EUs rammeprogram og andre europeiske forskningsinitiativer, samt Forumets videre utvikling. Til dette møtet inviteres representanter for forskningsinstitusjoner, virksomheter, næringsliv og offentlig myndigheter.

3. Medlemskap

Alle som er interessert kan ble medlem av Forumet og medlemskap er gratis. Virksomheter med interesse i EUs forsknings- og IT-programmer oppfordres til å bli medlem av Forumets Interessentskap.

4. Finansiering

Forumets drift finansieres av NHD og UFD.

Dessuten bidrar Forskningsrådet og EU-delegasjonen med ressurser til sekretariat og drift.

Medlemmer av Interessentskapet betaler et beløp per år som fastsettes av EU-delegasjonen. For 2003 er dette beløpet kr. 5.000.

Forumet mottar frivillige bidrag til driften.

Medlemmer av arbeidsutvalget per juni 2003:

Per Backe-Hansen, nasjonalekspert, EU Kommisjonen (fra oktober 2001)

Harriet Berg, adm.dir., Telenor Bruxelles,

Sjur Baardsen, nasjonalekspert, EU Kommisjonen

Jan Edøy, regionalråd, EU delegasjonen, (fra september 2002)

Simen Ensby, Norges forskningsråd (fra september 2002))

Jan-Erik Hanssen, nasjonalekspert, EU Kommisjonen

Kirsti Methi, direktør, NHO Brussel

Marianne Røgeberg, nasjonalekspert, EU Kommisjonen, (fra juni 2002, for tiden i permisjon)

Guri Skoklefald, nasjonalekspert, EU Kommisjonen

Tore Thomassen, næringsråd, EU delegasjonen (fra november 2002)

Gard Titlestad, forskningsråd EU delegasjonen

Elektronisk møteplass

http://www.rf.no/brussel-forum

User name: forum member Password: member

Medlemmer

Nedenfor gjengis medlemsutvikling og antall møtedeltakere fra 4. kvartal 2000 til 1. kvartal 2003. Per 15.6.2003 teller Forumet 510 medlemmer, opp fra 150 i juli 2001.

Fordeling

I september 2002 var det 401 medlemmer som fordelte seg med 112 (28%) fra industri og næringsliv inkl. næringslivets organisasjoner, 92 (23%) fra universitetene og instituttene, 55 (14%) fra virkemiddelapparatet, 81 (20%) fra det offentlige, 45 (11%) fra det norske diplomatiet, EFTA og nasjonale eksperter i Kommisjonen og 16 (4%) andre. 73 (18 %) av medlemmene holdt til i Brussel og resten i Norge, (med noen få unntak).

Plenumsmøter

12.10.01: 6th Meeting – Intellectual property rights (IPR) – Future and possibilities

Foredrag: 3 fra Kommisjonen, 3 fra Norge samt 5 fra panelet

Deltakere: 70, derav internasjonale: 6

13.12.01: 7th Meeting – The Information Society and a knowledge-driven economy put into practice – what’s next?

Foredrag: 12 fra Kommisjonen, 5 fra Norge, 1 internasjonal samt 5 fra panelet

Deltakere: 93, derav internasjonale: 20

14.3.02: 8th Meeting – Preparing for the 6th Framework programme – Focus: the (new) instruments

Foredrag: 7 fra Kommisjonen, 7 fra Norge samt 5 fra det intenasjonale panelet

Deltakere: 135, derav internasjonale: 33

20.6.02: 9th Meeting – The next wave of the knowledge-based economy: Biotechnology

Foredrag: 4 fra Kommisjonen, 9 fra Norge samt 6 belgiske innledere.

Deltakere: 78, derav internasjonale: 23

11.9.02: 10th Meeting – Are we prepared for ERA – and is ERA prepared for us? National research – European research – playing together?

Foredrag: 5 fra Kommisjonen, 5 fra Norge samt 4 intenasjonale innledere.

Deltakere: 110, derav internasjonale: 37

31.1.03: 11th Meeting – IT – a key driver for the next economic expansion?

Foredrag: 10 fra Kommisjonen, 10 fra Norge, 10 internasjonal inkl. panelet

Deltakere: 126, derav internasjonale: 39

22. – 23.5.03 12th Meeting – Challenges for Sustainable Energy policy – can R & D deliver?

Foredrag: 5 fra Kommisjonen, 6 fra Norge, 5 internasjonal inkl. panelet

Deltakere: 93, derav internasjonale: 37

Dessuten ble det holdt planlagt PreForum 22. mai med ca. 50 deltakere fra Norge på temaet “Sustainable energy – norske erfaringer og videre posisjoner”

Siden starten i mai 2000 til mai 2003 har det tilsammen vært over 1100 deltakere i Forumets møter. Det har vært holdt over 200 presentasjoner, hvorav ca. 100 fra EU-kommisjonen og andre internasjonale.

 

Contact information

Gard Titlestad

Science counsellor

Mission of Norway to the European Union

Rue Archimède 17, 1000 Brussels, Belgium

Tel: +32 2 234 11 11

Dir: +32 2 234 11 55

GSM: +32 477 230330

Fax: +32 2 234 11 50

eMail: [email protected]

Send this article to a friend
Print this article