Research Forum

Mandat

(Fastsatt av EU-delegasjonen i februar 2003)

1. Formål

Forumets formål er å fremme norsk forskning og teknologisk innovasjon i det europeiske forskningsområdet (ERA) og EU med Brussel som plattform.

Forumet skal bidra til

  • økt kunnskap og kompetanse for Forumets medlemmer om ERA, EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, samt EUs IT-politikk og relaterte programmer.
  • synliggjøring av norske forsknings- og teknologimiljøers kvalitet for kommisjonen og sentrale aktører i ERA, samt bidra til å øke innflytelsen i ERA og EUs institusjoner for norsk forskning og innovasjon
  • å styrke samspillet mellom norsk forskning, næringsliv og politikk for å fremme næringsrettet forskning og innovasjon regionalt og nasjonalt.
  • å sette EU-relevante forsknings- IT- og innovasjonsinitiativer på dagsordenen i Norge.

Forumet tilstreber å være et dynamisk kunnskapsnettverk mellom medlemmer i ERA.

2. Struktur

Forumet ledes av EU-delegasjonen med Ambassadøren som formann og forskningsråden som daglig leder.

Forumets Arbeidsutvalg forbereder plenumsmøter, initierer arbeidsgrupper for tematiske initiativ og anbefaler samarbeidsarrangementer. AU rådgir EU-delegasjonen i beslutninger om Forumet.

Forskningsråden er sekretær for Arbeidsutvalget.

Forumets ledelse konsulterer NHD og UFD om driften gjennom året og tar sikte på å holde et møte i året i Norge i samarbeid med departementene i Forumets Interessentskap (jf. pkt. 3) om forholdet til europeisk forskningspolitikk, ERA, EUs rammeprogram og andre europeiske forskningsinitiativer, samt Forumets videre utvikling. Til dette møtet inviteres representanter for forskningsinstitusjoner, virksomheter, næringsliv og offentlig myndigheter.

3. Medlemskap

Alle som er interessert kan ble medlem av Forumet og medlemskap er gratis. Virksomheter med interesse i EUs forsknings- og IT-programmer oppfordres til å bli medlem av Forumets Interessentskap.

4. Finansiering

Forumets drift finansieres av NHD og UFD.

Dessuten bidrar Forskningsrådet og EU-delegasjonen med ressurser til sekretariat og drift.

Medlemmer av Interessentskapet betaler et beløp per år som fastsettes av EU-delegasjonen.

Forumet mottar frivillige bidrag til driften.

Send this article to a friend
Print version